WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN
Rybnickiego Klubu Piłkarskiego – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku”
(w skrócie RKP-ROW Rybnik, zwany dalej klubem)
Dotyczy: warunków uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zajęciach klubu jest:
1.1. wiek: ukończone 3 lata,
1.2. dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza lub oświadczeniem rodziców
w przypadku najmłodszych uczestników zajęć nie biorących udziału w rozgrywkach.

Podstawą udziału w zajęciach jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry (w rozgrywkach PZPN, sparingach, turniejach i obozach sportowych) przez lekarza.
Badania przeprowadzane są minimum 1 x w roku.
Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych i należy na nie dostarczyć aktualne wyniki badania z EKG, krwi i moczu.
Terminy badania zawodników ustala i finansuje klub.
Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.

1.3. złożenie przez rodziców deklaracji gry amatora oraz oświadczenia wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych,

1.4. opłacenie składek członkowskich (tożsame z ubezpieczeniem uczestnika od NNW) zgodnie z aktualną uchwałą Zarządu klubu,
-spełnienie wszystkich w/w warunków łącznie daje zawodnikowi status członka uczestnika.
2. Treningi w klubie odbywają się w okresie wiosny, lata i jesieni na obiektach otwartych MOSiR Rybnik, oraz w okresie zimowym na salach gimnastycznych MOSiR i rybnickich szkół. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek mistrzowskich, biorą w nich udział wg kalendarza rozgrywek oraz zgodnie z „Regulaminami rozgrywek” PZPN, dla poszczególnych grup wiekowych,
Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zajęć.
3. Zawodnik jest zobowiązany do:
3.1. przestrzegania regulaminów obowiązujących w klubie i na obiektach, na których odbywają się zajęcia, oraz troski o mienie klubu,
3.2. punktualnego i regularnego uczęszczania na treningi i mecze,
3.3. przygotowania się do zajęć, a następnie zgłosić się do trenera, Zawodnicy zobowiązani są do udziału w zajęciach w jednakowych strojach,
3.4. natychmiastowego zgłoszenia trenerowi, jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia, urazy lub choroby,
3.5. godnego reprezentowania klubu, dyscypliny w trakcie zajęć i podporządkowaniu się poleceniom trenera,
3.6. traktowania rywali, kolegów z klubu, sędziów i trenerów z szacunkiem,
3.7. nie komentowania decyzji arbitrów prowadzących zawody,
4. Zawodnik ma prawo do:
4.1. udziału w zajęciach, zawodach i zgrupowaniach organizowanych przez klubu pod opieką uprawnionych opiekunów,
4.2. monitorowania stanu zdrowia poprzez coroczne badania organizowane przez klub,
4.3. korzystania z obiektów i sprzętu które są w dyspozycji klubu,
4.4. ubezpieczenia grupowego NNW, 4.5. zgłaszania swoich uwag trenerowi,

5. Opiekunowie prawni (rodzice) zawodników mają stanowczy zakaz ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć oraz drużyny przez trenera, i powinni w czasie zajęć przebywać poza obiektem.
5.1. Opiekunowie prawni mają obowiązek doprowadzić zawodnika na zajęcia i punktualnie po ich zakończeniu go odebrać, lub powiadomić trenera o przyczynie nieobecności na zajęciach.
5.2. Wszelkie pytania lub kwestie sporne należy kierować do trenerów i instruktorów przed lub po
treningu, ewentualnie bezpośrednio do trenera koordynatora lub Zarządu Klubu.
6. Trenerzy mają obowiązek:
– Na bieżąco aktualizować i uzupełniać swoje kwalifikacje trenerskie, oraz posiadać dokument
je potwierdzający również w trakcie zajęć,
– Dostarczać 1 raz w roku administratorom certyfikacji aktualne zaświadczenie o niekaralności,
– Realizować program zajęć zgodnie z zatwierdzonym programem szkolenia oraz zawartymi umowami,
– Ustalać skład i kierować podległymi drużynami w trakcie meczy mistrzowskich,
kontrolnych i turniejów,
– Przestrzegać dyscypliny oraz punktualności na zajęciach, w stosunku do siebie
i zawodników,
– Prowadzić na bieżąco stosowną dokumentację wymaganą Programem Certyfikacji PZPN,
– Troszczyć się o powierzony im sprzęt osobisty, treningowy i sportowy oraz boiska
i ich wyposażenie,
– Dopilnować, aby po zakończeniu zajęć wszelkie elementy ruchome użyte do treningu
zostały usunięte z płyty boiska na miejsce składowania,
– Prowadzić zajęcia w ubiorach klubowych i godnie reprezentować klub, oraz rozliczyć
się z powierzonego sprzętu osobistego i treningowego, jeżeli od dnia jego wydania do
dnia rozwiązania umowy z trenerem nie upłynęły pełne 2 lata.
– Prezentować wysoką kulturę osobistą oraz dbać o właściwe relacje pomiędzy zawodnikami w zespole, z innymi trenerami i władzami klubu oraz opiekunami prawnymi zawodników.
– Trener który przechodzi do innego klubu, zakłada własny, nie przestrzega wymogów Certyfikacji PZPN i w związku z tym powoduje straty finansowe i wizerunkowe dla klubu, ponosi pełną odpowiedzialność finansową z tego tytułu i zobowiązuje się zrekompensować klubowi poniesione straty w pełnej wysokości.
Trener ma prawo do:
– Wynagrodzenia zgodnie z treścią zawartej umowy,
– Ubezpieczenia OC,
– Wyposażenia w sprzęt klubowy:
    -co 2 lata – dres, ortalion, koszulki: polo, spodenki,
    -co rok – 2 pary getry lub skarpety i 2 koszulki treningowe,
– Wnioskować do trenerów koordynująco-administrujących systemem klubowym
o przesunięcia zawodników w ramach grup szkoleniowych adekwatnie do czynionych postępów lub ich braku,
– Wnioskować do Zarządu o zawieszenie w prawach członka lub skreślenie z lity członków zawodnika, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu,
7. Zarząd klubu – kompetencje oraz sposób reprezentacji Zarządu określa Statut klubu,
8. Zapisy do klubu przyjmowane są na bieżąco, z zastrzeżeniem, że liczba uczestników zajęć w poszczególnych grupach jest ograniczona. Trener ma prawo odmówić dopuszczenia do zajęć nowych chętnych, jeżeli ilość ćwiczących przekroczyłaby liczbę dopuszczalną przepisami PZPN oraz wymogami programu certyfikacji szkółek piłkarskich.
9. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć oraz korzystanie z nazwy lub logo klubu (w szczególności w mediach społecznościowych) bez zgody Zarządu Klubu.
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie zajęć,
11. Transfery do klubu i z klubu.
Z klubami z terenu Miasta Rybnika transfery mają charakter definitywny lub czasowy każdorazowo nieodpłatny. Z klubami spoza terenu Miasta Rybnika transfery mają charakter definitywny lub czasowy odpłatny (ekwiwalent za wyszkolenie wg stosownej uchwały PZPN) lub nieodpłatny przy wymianie zawodnik za zawodnika. Porozumienia pomiędzy klubami mogą regulować w/w zasady w sposób odmienny. W szczególnych przypadkach klub może zażądać ekwiwalentu za wyszkolenie, bez względu na lokalizację klubu przejmującego. Zawodnik przed sfinalizowaniem transferu musi rozliczyć się z klubem, w szczególności musi uregulować zaległe składki – do miesiąca w którym nastąpił transfer włącznie.
12. Skargi i wnioski ws. funkcjonowania klubu lub ws. trenerów grup należy składać na
piśmie (lub pocztą elektroniczną) do trenera koordynatora lub Zarządu klubu. Zarząd klubu przyjmuje bezpośrednio skargi i uwagi po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Zarząd nie zajmuje stanowiska ws. anonimów,
13. Interpretacja zapisów REGULAMINU Zarząd klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
14. Obowiązywanie: Niniejszy Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu RKP-ROW Rybnik nr 1/12/2022 z dn. 20.12.2022 r.