WARUNKI UCZSTNICTWA

REGULAMIN

Dotyczy: warunków uczestnictwa w zajęciach sportowych i rekreacyjnych

Rybnickiego Klubu Piłkarskiego – Szkółka Piłkarska ROW w Rybniku”                                        

(w skrócie RKP-ROW Rybnik, zwany dalej klubem).

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zajęciach klubu jest:
  1. wiek pomiędzy: ukończone 3 lat i do 17 lat,
  2. dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza,

Podstawą udziału w zajęciach jest dobry stan zdrowia potwierdzony dopuszczeniem zawodnika do gry (w rozgrywkach PZPN, turniejach i obozach sportowych) przez lekarza.

Badania przeprowadzane są minimum co 6 miesięcy.

Badanie przeprowadzone jest w obecności minimum jednego z opiekunów prawnych, i należy na nie dostarczyć (minimum 1 x w roku) wyniki badania z EKG, krwi i moczu.

Badania zawodników przed rozgrywkami organizuje i finansuje klub.

Poza terminami wyznaczonymi przez klub badania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt .

Dopuszczenie zawodnika do udziału w rozgrywkach potwierdzone jest przez lekarza na karcie zdrowia sportowca.

  1. złożenie przez rodziców oświadczenia wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej          w zajęciach,
  2. opłacenie składki członkowskiej (tożsame z ubezpieczeniem uczestnika od NNW) zgodnie                 z uchwałą Zarządu klubu,

-spełnienie wszystkich w/w warunków łącznie daje zawodnikowi status członka uczestnika.

 1. Treningi w klubie odbywają się w okresie wiosny, lata i jesieni na obiektach otwartych MOSiR Rybnik, oraz w okresie zimowym na salach gimnastycznych MOSiR i rybnickich szkół.                                Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek mistrzowskich, biorą w nich udział wg kalendarza rozgrywek, oraz zgodnie z „Regulaminami rozgrywek” PZPN, dla poszczególnych grup wiekowych,

Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zajęć.

 1. Zawodnik jest zobowiązany:

3.1. do punktualnego uczęszczania na treningi i mecze,

  1. do troski o mienie klubu i przestrzegania „regulaminów obiektów” na których odbywają się zajęcia,
  2. przygotować się do zajęć, następnie zgłosić się do instruktora lub trenera. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia, urazy lub choroby natychmiast zgłosić trenerowi.
  3. do godnego reprezentowania klubu, dyscypliny i podporządkowaniu się poleceniom trenera lub instruktora,
 1. Zapisy przyjmowane są na bieżąco, z zastrzeżeniem że liczba uczestników poszczególnych grup nie powinna przekraczać 20 osób na jednego prowadzącego. Trener ma prawo odmówić dopuszczenia do zajęć nowych chętnych jeżeli ilość ćwiczących przekroczyłaby podaną liczbę.
 2. Opiekunowie prawni zawodników są zobowiązani do nie ingerowania w tryb i sposób prowadzenia zajęć oraz drużyny przez trenera lub instruktora.
 3. Opiekunowie prawni mają obowiązek doprowadzić dziecko na zajęcia i punktualnie po ich zakończeniu je odebrać,
 4. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody Zarządu Klubu celem ich komercyjnego wykorzystania.
 5. Zawodnicy we własnym zakresie zaopatrują się w sprzęt meczowy wg wzoru ustalonego przez władze klubu, i odpowiadają za jego konserwację. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w trakcie zajęć.
 6. Wszelkie pytania lub kwestie sporne należy kierować do trenerów i instruktorów przed lub po treningu, lub bezpośrednio do Zarządu Klubu.
 7. Zarząd klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin przyjęto Uchwałą Zarządu RKP-ROW Rybnik nr 2/11/2016 z dn. 03.11.2016 r.